More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
Wystawa 2023 rok Opublikowano: 22 października 2023
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM !!!
W dniach 25-26.11.2023 r. serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Tomaszowa Mazowieckiego na wystawę gołębi rasowych która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy Św.Antoniego 57/61.
Osoby zainteresowane udziałem w wystawie zapraszamy do kontaktu z:
*Andrzejem Gradem tel. 508309264
*Henrykiem Cyniakiem tel. 607438894.
Zgłoszenia na wystawę przyjmujemy także telefonicznie bez wcześniejszego opłacenia wpisowego.

regulamin wystawy

 1. Organizatorem wystawy jest Tomaszowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
 2. Wystawa odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
  ul. Św. Antoniego 57/61 (Szkoła Gastronomiczna, wjazd od ul. Niecałej) w dniach 25-26 listopada 2023 r.
 3. Gołębie będą przyjmowane w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) od godz. 6:00 do 9:00.
 4. Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających w dniach:
  25 listopada 2023 r. (sobota) od 7:00 do 14:00,
  26 listopada 2023 r. (niedziela) od 7:00 do 12:00.
 5. Zgłoszenie eksponatów należy złożyć na kartach zgłoszeniowych z aktualną nazwą rasy.
  Termin zgłoszenia upływa z dniem 10 listopada 2023 r.
  Gołębie, które nie zostały zgłoszone w powyższym terminie nie będą przyjęte na wystawę. Przy przyjmowaniu zgłoszenia pobierana będzie opłata wpisowa oraz opłata za zgłoszone eksponaty.
 6. Dla Członków TZHGRiDO istnieje możliwość zgłoszenia gołębi do pokazu bez oceny sędziowskiej. Opłata za zgłoszonego gołębia wynosi 5 zł. Wyjęcie gołębia z oczka kosztować będzie 10 zł. Gołębie do pokazu będą osadzane w sobotę od godziny 6.00 do 7.00.
 7. Hodowcy zgłaszający gołębie zobowiązani są do:
  1. podania rasy i liczby zgłoszonych eksponatów;
  2. podania imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu miejsca zamieszkania;
 8. W wystawie mogą brać udział gołębie pochodzące z własnej hodowli (bez ograniczenia wieku).
  Wszystkie gołębie muszą posiadać obrączkę rozprowadzaną przez PZHGRiDO.
 9. Hodowca wystawia w danej rasie kolekcję składającą się z co najmniej 4 gołębi.
  Do konkursu brane są 4 gołębie o najwyższej punktacji.
 10. W Konkursie Motyla Warszawskiego i Krymki Białostockiej oceniane będą kolekcje w poszczególnych barwach:
  1. czarna;
  2. czerwona;
  3. żółta;
  4. kawowa;                                                                                                    Konkurs będzie ważny, jeżeli w danej barwie zostanie wystawionych w sumie co najmniej 12 gołębi przez minimum 3 wystawców (Każdy wystawca wystawia co najmniej 4 gołębie).
 11. W rasie PDL Srebrniak przy większej liczbie wystawców (powyżej 15 wystawców) nagrody za kolekcje przyznawane będą do V miejsca.
 12. Kolejność kolekcji ustala się w oparciu o łączną sumę punktów 4 najwyżej ocenionych gołębi
  wystawionych przez jednego wystawcę.
  W przypadku równej liczby punktów:

  1. wyższe miejsce zajmuje kolekcja z najwyżej ocenionym gołębiem;
  2. brana jest pod uwagę ocena piątego ptaka;
  3. kolejność ustala sędzia oceniający bez uzasadnienia werdyktu;
 13. Konkurs w danej rasie jest ważny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech wystawców
  i każdy z nich wystawia co najmniej 4 gołębie w danej rasie oraz gołębie te otrzymują punktację
  (kolekcja z gołębiem BO nie bierze udziału w konkursie).
 14. Tytuł „Champion” w rasie otrzyma gołąb, który uzyska ocenę co najmniej 96 pkt, a werdykt zostanie
  zatwierdzony przez Przewodniczącego komisji sędziowskiej (dwie pieczątki na karcie oceny),
  jeżeli wystawionych będzie minimum 12 sztuk gołębi w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców.
  Tytuł „Zwycięzca” w rasie otrzyma najwyżej oceniony gołąb, który uzyska ocenę co najmniej 94 pkt.
  Jeżeli wystawionych będzie co najmniej 12 sztuk gołębi w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców.
  (Minimalna ilość 94 punktów nie dotyczy gołębi z grupy PDL. Gołębie z tej grupy mogą mieć mniejszą punktację).
  Tytuł „Wyróżniony” w rasie otrzyma najwyżej oceniony gołąb, który uzyska ocenę co najmniej 93 pkt,
  jeżeli wystawionych będzie minimum 8 sztuk gołębi w danej rasie przez co najmniej dwóch wystawców.
  Jeżeli w danej rasie nadano tytuł „Champion” lub „Zwycięzca” tytuł „Wyróżniony” otrzyma gołąb,
  który ma punktację zaraz po „Championie” lub „Zwycięzcy”.
 15. Wystawca nie może wszczynać dyskusji z sędzią w sprawie werdyktu.
  Może natomiast złożyć pisemny protest do Kolegium Sędziów za pośrednictwem Organizatora.
 16. Opłaty za udział w wystawie wynoszą:
  1. wpisowe – 50zł;
  2. za każdy eksponat – 10zł;
  3. za wydanie gołębia z klatki wystawowej: 20 zł;
  4. za oczko przy wymianie nadwyżek – 20zł
 17. Dla osób zwiedzających wystawę ustala się opłatę za bilet wstępu w wysokości 10zł.
  (dzieci i młodzież szkolna – wstęp wolny).
 18. Organizator wystawy:
  1. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jako eksponatów chorych gołębi;
  2. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jako eksponatów gołębi brudnych, z widocznymi pasożytami, noszących ślady odchodów;
  3. nie odpowiada za eksponaty padłe podczas wystawy nie z winy Organizatora;
  4. nie odpowiada za gołębie wystawione na Sali wymiany nadwyżek hodowlanych;
  5. wypłaci odszkodowanie w wysokości 100zł za eksponaty zaginione z wystawy lub padłe z winy Organizatora.
 19. Uprawnienia i obowiązki wystawców:
  1. wystawca jest zobowiązany do dostarczenia eksponatów w ustalonym terminie oraz do ich terminowego odbioru po zakończeniu wystawy;
  2. wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny, dyplom i inne wyróżnienia zgodnie z regulaminem;
  3. na terenie wystawy nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu;
  4. wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami porządkowymi Organizatora;
  5. osoby zakłócające porządek będą usuwane z terenu wystawy.
 20. Wręczanie nagród nastąpi w niedzielę 26 listopada 2023 r. o godzinie 11.00.

Wszystkich zainteresowanych do wystawienia swoich eksponatów serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia wraz z xero przekazu pocztowego
prosimy przesyłać na poniższy adres:

Skarbnik: Henryk Cyniak
ul. Nadrzeczna 67, Zaborów II
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 607 438 894

Wszelkie inne informacje:

Andrzej Grad
ul. Długa 103
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508 309 264