More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
Wystawa Gołębi Rasowych Tomaszów Mazowiecki 2019 Opublikowano: 23 sierpnia 2019

regulamin 2019


karta_zgloszenia

Regulamin wystawy

 1. Organizatorem wystawy jest Tomaszowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
 2. Wystawa odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
  ul. Św. Antoniego 57/61 (Szkoła Gastronomiczna, wjazd od ul. Niecałej) w dniach 16-17 listopada 2019 r.
 3. Gołębie będą przyjmowane w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) od godz. 6:00 do 10:00.
 4. Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających w dniach:
  16 listopada 2019 r. (sobota) od 7:00 do 16:00,
  17 listopada 2019 r. (niedziela) od 7:00 do 13:00.
 5. Zgłoszenie eksponatów należy złożyć na kartach zgłoszeniowych z aktualną nazwą rasy.
  Termin zgłoszenia upływa z dniem 9 listopada 2019 r.
  Gołębie, które nie zostały zgłoszone w powyższym terminie nie będą przyjęte na wystawę.
 6. Hodowcy zgłaszający gołębie zobowiązani są do:
  1. podania rasy i liczby zgłoszonych eksponatów;
  2. podania imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu miejsca zamieszkania;
 7. W wystawie mogą brać udział gołębie pochodzące z własnej hodowli (bez ograniczenia wieku).
  Wszystkie gołębie muszą posiadać obrączkę rozprowadzaną przez PZHGRiDO.
 8. Hodowca wystawia w danej rasie kolekcję składającą się z co najmniej 4 gołębi.
  Do konkursu brane są 4 gołębie o najwyższej punktacji.
 9. W Konkursie Motyla Warszawskiego i Krymki Białostockiej oceniane będą kolekcje w poszczególnych barwach:
  1. czarna;
  2. czerwona;
  3. żółta;
  4. kawowa;

Konkurs będzie ważny, jeżeli w danej barwie zostanie wystawionych w sumie co najmniej 12 gołębi przez minimum 3 wystawców (Każdy wystawca wystawia co najmniej 4 gołębie).

 1. W rasie PDL Srebrniak przy większej liczbie wystawców (powyżej 15 wystawców) nagrody za kolekcje przyznawane będą do V miejsca.
 2. Kolejność kolekcji ustala się w oparciu o łączną sumę punktów 4 najwyżej ocenionych gołębi
  wystawionych przez jednego wystawcę.
  W przypadku równej liczby punktów:

  1. wyższe miejsce zajmuje kolekcja z najwyżej ocenionym gołębiem;
  2. brana jest pod uwagę ocena piątego ptaka;
  3. kolejność ustala sędzia oceniający bez uzasadnienia werdyktu;
 3. Konkurs w danej rasie jest ważny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech wystawców
  i każdy z nich wystawia co najmniej 4 gołębie w danej rasie oraz gołębie te otrzymują punktację
  (kolekcja z gołębiem BO nie bierze udziału w konkursie).
 4. Tytuł „Champion” w rasie otrzyma gołąb, który uzyska ocenę co najmniej 96 pkt, a werdykt zostanie
  zatwierdzony przez Przewodniczącego komisji sędziowskiej (dwie pieczątki na karcie oceny),
  jeżeli wystawionych będzie minimum 12 sztuk gołębi w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców.
  Tytuł „Zwycięzca” w rasie otrzyma najwyżej oceniony gołąb, który uzyska ocenę co najmniej 94 pkt.
  Jeżeli wystawionych będzie co najmniej 12 sztuk gołębi w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców.
  (Minimalna ilość 94 punktów nie dotyczy gołębi z grupy PDL. Gołębie z tej grupy mogą mieć mniejszą punktację).
  Tytuł „Wyróżniony” w rasie otrzyma najwyżej oceniony gołąb, który uzyska ocenę co najmniej 93 pkt,
  jeżeli wystawionych będzie minimum 8 sztuk gołębi w danej rasie przez co najmniej dwóch wystawców.
  Jeżeli w danej rasie nadano tytuł „Champion” lub „Zwycięzca” tytuł „Wyróżniony” otrzyma gołąb,
  który ma punktację zaraz po „Championie” lub „Zwycięzcy”.
 5. Wystawca nie może wszczynać dyskusji z sędzią w sprawie werdyktu.
  Może natomiast złożyć pisemny protest do Kolegium Sędziów za pośrednictwem Organizatora.
 6. Opłaty za udział w wystawie wynoszą:
  1. wpisowe – 40zł;
  2. za każdy eksponat – 10zł;
  3. za wydanie gołębia z klatki wystawowej: I dnia – 20zł; II dnia – 10zł;
  4. za oczko przy wymianie nadwyżek – 15zł
 7. Dla osób zwiedzających wystawę ustala się opłatę za bilet wstępu w wysokości 10zł.
  (dzieci i młodzież szkolna – wstęp wolny).
 8. Organizator wystawy:
  1. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jako eksponatów chorych gołębi;
  2. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jako eksponatów gołębi brudnych, z widocznymi pasożytami, noszących ślady odchodów;
  3. nie odpowiada za eksponaty padłe podczas wystawy nie z winy Organizatora;
  4. nie odpowiada za gołębie wystawione na Sali wymiany nadwyżek hodowlanych;
  5. wypłaci odszkodowanie w wysokości 100zł za eksponaty zaginione z wystawy lub padłe z winy Organizatora.
 9. Uprawnienia i obowiązki wystawców:
  1. wystawca jest zobowiązany do dostarczenia eksponatów w ustalonym terminie oraz do ich terminowego odbioru po zakończeniu wystawy;
  2. wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny, dyplom i inne wyróżnienia zgodnie z regulaminem;
  3. na terenie wystawy nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu;
  4. wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami porządkowymi Organizatora;
  5. osoby zakłócające porządek będą usuwane z terenu wystawy.
 10. Wręczanie nagród nastąpi w sobotę 16 listopada 2019 r.

Zgłoszenia wraz z xero przekazu pocztowego
prosimy przesyłać na poniższy adres:

Skarbnik: Henryk Cyniak
ul. Nadrzeczna 67, Zaborów II
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 607 438 894

Wszelkie inne informacje:

Andrzej Grad
ul. Długa 103
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508 309 264